Tổ Hóa - Sinh năm học 2019-2020:

A/ Thành viên: gồm 9 giáo viên và 2 QL thiết bị

  1. Hồ Phương Thủy (Tổ trưởng)

  2. Nguyễn Văn Dũng (Tổ phó)

  3. Nguyễn Thị Hồng Anh (CTCĐ)

  4. Lê Thị Ánh Xuân

  5. Phan Thị Mỹ Hằng

  6. Phạm Thị Ánh Thu 

  7. Võ Thị Trí Đăng

  8. Võ Kim Phượng

  9. Cao Kim Ngoan

  10. Đào Văn Ngươn (QL. Thiết bị Lý)

  11. Nguyễn Thị HIền (QL.Thiết bị Hóa Sinh)

B/. Ảnh tổ Hóa - Sinh