Tổ Lý - KTCN năm học 2019-2020

A/. Thành viên: gồm 5 giáo viên

  1. Lăng Minh Nguyên (Tổ trưởng)

  2. Huỳnh Thị Thanh Nguyên

  3. Huỳnh Cẩm Thúy

  4. Nguyễn Thị Thanh Hằng

  5. Nguyễn Thị Bích Trăm

B/. Ảnh tổ Lý - KTCN