Tổ Ngoại ngữ gồm 7 thành viên:

  1. Nguyễn Thị Minh Hiếu (Tổ trưởng)

  2. Nguyễn Văn Tuấn (Tổ phó)

  3. Huỳnh Thị Mỹ Linh

  4. Nguyễn Văn Út

  5. Lê Thị Diễm Chi

  6. Nguyễn Hoa Thắng

  7. Liêu Phương Hà

  8. Nguyễn Kim Thùy Giang