Tổ Lý - KTCN gồm 4 thành viên:

  1. Đinh Trọng Tín (Tổ trưởng)

  2. Phạm Tử Phương Tuyền

  3. Nhữ Thị Ngọc Hà

  4. Nguyễn Thị Thùy Vân