Tổ Sử Địa gồm 7 thành viên:

  1. Lê Thiện Phẩm (Tổ trưởng)

  2. Châu Thị Mỹ Phong (Tổ phó)

  3. Trần Thị Thanh Phương

  4. Nguyễn Hữu Nhân

  5. Tô Minh Hùng

  6. Nguyễn Thanh Duy

  7. Lê Thị Hồng Điệp