Tổ Thể Dục gồm 4 thành viên:

  1. Trần Minh Cương (Tổ trưởng)

  2. Huỳnh Cao Bá

  3. Nguyễn Minh Thức

  4. Võ Minh Chánh