Tổ Văn - GDCD gồm 10 thành viên:

  1. Lê Thị Thanh (Tổ trưởng)

  2. Lê Thị Thanh Duyên (Tổ phó)

  3. Trần Thị Oanh

  4. Phạm Thị Minh Thúy

  5. Phạm Thị Hải

  6. Phạm Thị Minh Nguyệt

  7. Trần Thị Tuyết Oanh

  8. Trần Trung Hậu

  9. Trần Thị Ngọc Ánh

  10. Đặng Thị Thanh Nhi

  11. Nguyễn Thanh Liêm

  12. Huỳnh Hữu Thịnh

  13. Nguyễn Thị Bích Tuyền

  14. Nguyễn Thị Bích