Tổ văn phòng gồm 7 thành viên:

  1. Tổ trưởng: Thái Thị Thu Hà (Văn thư)

  2. Phan Thị Hết (Kế toán trưởng)

  3. Trần Thị Xuân Hằng (Quản lý Thư viện)

  4. Nguyễn Tường Vi (Nhân viên Y tế)

  5. Nguyễn Văn Điệp (Nhân viên Bảo vệ)

  6. Nguyễn Văn Rạng (Nhân viên Bảo vệ)

  7. Lý Thị Thanh (Nhân viên Tạp vụ)